Monthly Archives

March 2021

  • About Ceramics

    Bình bổ ô gốm Hiên Vân

    Bình bổ ô gốm Hiên Vân là một chiếc bình được chúng tôi thiết kế dựa trên sự chắt lọc hai chi tiết tinh tế và tuyệt đẹp từ mỹ thuật gốm đời Lý,…

    23/03/2021